Warunki Wynajmu
1. DEFINICJE
- Wynajmujący - Delpol Event Production S.C./przedstawiciel firmy DEP.
- Zamawiający - osoba fizyczna lub firma, która dokonuje wynajmu dekoracji.
- Wydarzenie - szkolenie, konferencja lub inna impreza organizowana przez Zamawiającego podczas której zostają użyte dekoracje tematyczne wypożyczone przez firmę DEP.
- Zamówienie - oznacza formę umowy cywilno-prawnej zawartą pomiędzy DEP i Zamawiającym, której przedmiotem jest wynajem dekoracji tematycznych.
- Przedmiot umowy - wynajem dekoracji /oświetlenia/ strojów/scenografii.

2. INFORMACJE OGÓLNE
- Firma DEP oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dekoracji przedstawionych w ofercie.
- Ostatecznej rezerwacji należy dokonać wypełniając i czytelnie podpisując formularz zamówienia.
Formularz zamówienia należy dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście do siedziby firmy.
- Firma DEP jest wypożyczalnią dekoracji i nie świadczy usług scenograficznych typu: adaptacja i aranżacja wnętrz, rewitalizacja wnętrz.
- Ostateczna rezerwacja wynajmu dekoracji oznacza, że zostało zawarte porozumienie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularzu Zamówienia.
- W przypadku braku wpłaty Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
- Płatność zaliczki bądź całości kwoty odbywa się na podstawie faktury proforma.
- Wynajmujący wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym lub otrzymania gotówki.
- Na podstawie podpisanego zamówienia Wynajmujący oddaje do dyspozycji Zamawiającego ustalony zestaw dekoracji.
- Wynajmujący zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Zamawiający nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez DEP oraz osoby trzecie.
- Dekoracje zostaną wypożyczone po uiszczeniu przez Zamawiającego kwoty ustalonej w Zamówieniu.
- Cena wynajmu dekoracje jest ustalana przez Wynajmującego indywidualnie w zależności od dostępności dekoracji w danym terminie.
- Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie zamówienia dekoracji.
- W przypadku Wydarzeń odbywających się w plenerze lub w pomieszczeniach nie zadaszonych Wynajmujący zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu wynajmu lub do odmowy wynajmu dekoracji.
- Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające montaż dekoracji lub sam wynajem dekoracji.
- Odwołanie wynajmu dekoracji może odbyć się minimum 30 dni przed planowanym Wydarzeniem. Po tym czasie Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów wynajmu.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2014.
- Osoba odpowiedzialna za montaż ze strony Wynajmującego zostanie przydzielona Zamawiającemu na 3 dni przed wynajmem.
- Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego o zmianie miejsca montażu minimum 3 dni przed Wydarzeniem.
W takim przypadku Wynajmujący ma prawo do zmiany kosztu transportu.
- Transport innych elementów niż dekoracje należące do Wynajmującego jest dodatkowo płatny a firma DEP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wywołane podczas transportu.
- Wynajmujący ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów za przetrzymanie w magazynie rzeczy należących do Zamawiającego.
- Wynajem dekoracji jest przewidziany na 48 h chyba, że w zamówieniu ustalono inaczej.
- Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wymiany elementów na inne, podobne w przypadku uszkodzenia zamówionych elementów podczas poprzedniego wynajmu.
- Rzeczywisty wygląd dekoracji może w niewielkim stopniu odbiegać od przedstawionego w oferci. Jest to wynikiem oświetlenia, odświeżania i naprawy dekoracji po każdym wynajmie.
- Firma DEP oświadcza, że materiały użyte do produkcji dekoracji posiadają niezbędne certyfikaty.
- Ewentualne dodatkowe zabezpieczenie ognioodporne traktowane jest jako koszt dodatkowy.
- Zdjęcia przedstawione w ofercie firmy DEP są własnością Wynajmującego. Wszelkie próby ich kopiowania bez uzyskania akceptacji Wynajmującego podlegają prawom autorskim.
- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu wynajmu dekoracji poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla DEP.
- DEP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.

3. DOSTAWA, WNIESIENIE ELEMENTÓW
- Dostarczenie i zwrot dekoracji odbywa się za pomocą transportu zorganizowanego przez Zamawiającego lub przez kierowce/przedstawiciela firmy DEP.
- Wynajmujący nie wysyła elementów dekoracji za pomocą firmy kurierskiej.
- Osobisty odbiór i zwrot dekoracji jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Odbiór i zwrot osobisty w innych godzinach lub w weekend musi być ustalony indywidualnie.
- Zamawiający jest zobowiązany do oceny możliwości dokonania montażu: wielkość wnoszonych elementów, wielkość przejść, windy itd.
- W przypadku braku możliwości wniesienia elementów zamawiający w dalszym ciągu zobowiązany jest do pokrycia całości kosztów wynajmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wniesienia elementów do wyznaczonego miejsca Wydarzenia.
- W przypadku braku windy (lub niemożliwości zmieszczenia elementów do windy) podczas wnoszenia dekoracji zostaje doliczona dodatkowa opłata uzależniona od wagi poszczególnych elementów, ilości elementów i wielkości pakietu.
- W przypadku braku osoby odpowiedzialnej za zamówienie lub upoważnionej do odbioru scenografii (po stronie Zamawiającego) w czasie dostawy Wynajmujący ma prawo odmówić montażu dekoracji.
- Wynajmujący nie dokona montażu dekoracji ani nie przekaże ich Zamawiającemu bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną. Nie zwalnia to Zamawiającego do pokrycia całości kosztów wynajmu.
- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego jest potwierdzeniem, że otrzymał on dekoracje zgodnie ze specyfikacją i w odpowiednim stanie technicznym.
- Zamawiający ma obowiązek zapewnić miejsce do rozładunku możliwie jak najbliżej miejsca montażu. Wszystkie opłaty związane z rozładunkiem (opłaty parkingowe, mandaty) pokrywa Zamawiający.

4. Godzina rozpoczęcia montażu
- Godzina rozpoczęcia montażu jest równoznaczna z godziną dostępu do miejsca montażu.
- Wynajmujący jest zobowiązany do udostępnienia miejsca montażu na minimum 2h przed planowanym Wydarzeniem chyba, że Zamówienie mówi inaczej.
- Wynajmujący zobowiązany jest do podania godzin montażu innych ekip celem właściwe oceny godziny montaży dekoracji. Uwaga ta dotyczy tzw. dużych montaży.
- W przypadku znaczącego opóźnienia ustalonej godziny rozpoczęcia montażu dekoracji Wynajmujący nie gwarantuje właściwego ustawienia elementów, ma prawo również odstąpić od umowy. Nie zwalnia to Zamawiającego od pokrycia całości kosztów wynajmu.
- W przypadku opóźnienia montażu dekoracji lub braku dostępu do miejsca montażu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za efekt montażu.
- Przedłużenie wynajmu dekoracji jest uzależnione od dostępności danych dekoracji i kolejnych planowanych wynajmów.
Ewentualne przedłużenie wynajmu jest możliwe jedynie za zgodą Wynajmującego.
- Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu dekoracji.

5. Proces montażu
- Wynajmujący jest zobowiązany do wykonania tzw. montażu podstawowego (nie obejmującego prace na wysokościach).
- Wszelkiego typu prace na wysokościach związane są w dodatkowymi kosztami a Wynajmujący powinien zostać o nich poinformowany wcześniej.
- Zamawiający zobowiązany jest do wcześniejszego przemyślenia rozstawu dekoracji.
- W przypadku braku przedstawienia planu rozstawienia dekoracji Wynajmujący ustawi dekoracje wedle własnego uznania.
- Wynajmujący jest zobowiązany do jednorazowego rozstawienia dekoracji. Ewentualne zmiany położenia poszczególnych elementów są dodatkowo płatne i uzależnione od harmonogramu montażu Wynajmującego.
- W przypadku zamówienia dużej ilości elementów Wynajmujący może zażądać wcześniejszego przedstawienia planu rozstawienia dekoracji.
- Wszystkie elementy wymagające źródła prądu są wyposażone w kabel o długości 1 m. Wypożyczenie przedłużacza jest dodatkowo płatne.

6. Korzystanie z dekoracji
- Dekoracje są elementami scenografii, nie są to przedmioty użytkowe.
- Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń dekoracji powstałych w czasie wynajmu.
- Koszty naprawy dekoracji wyceniane są indywidualnie.
- Firma Delpol Event Production posiada ważną polisę OC.
bottom dekoracje tematyczne
Dekoracje Tematyczne ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa